Dobrodošli na www.keunesrbija.rs Web stranicu (u daljem tekstu: Web stranica) koju uređuje privredno društvo KEUNE d.o.o. Beograd, sa registrovanim sedištem u Beogradu, na adresi Batajnički drum 23, Beograd, Republika Srbija, i sa matičnim brojem: 21874060, PIB: 113476880 (u daljem tekstu: KEUNE).

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) pre korišćenja Web stranice. Nastavkom korišćenja Web stranice i njenih sadržaja saglašavate se sa ovim Uslovima korišćenja.

Ukoliko niste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja, potrebno je da napustite Web stranicu te da odbijete davanje bilo kakvih podataka putem Web stranice.

1) Sadržaj Web stranice

Web stranica u sebi sadrži sadržaj koji se odnosi na informacije vezane za poslovanje KEUNE-a, te pružanje interaktivnih online usluga, poput internet trgovine u cilju prodaje KEUNE-ovih proizvoda putem Web shop-a, kao i prijave na KEUNE newsletter.

Kupac može kupovati proizvode na KEUNE Web shop-u kao gost ili kao registrovani korisnik. Registracija, odnosno kreiranje korisničkog naloga omogućava kupcu pripremu i praćenje svojih porudžbina. U slučaju da kupac kupovinu vrši kao gost, od kupca će se tražiti samo oni podaci koji su bitni, odnosno nužni za obradu njegove porudžbine. Kupovina proizvoda putem KEUNE Web shop-a moguća je samo ukoliko ste prethodno prihvatili ove Uslove korišćenja i Uslove prodaje koje možete pročitati ovde.

Prilikom kupovine možete dati i poseban pristanak KEUNE-u za slanje, odnosno prijem besplatnih elektronskih obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obaveštenja (newsletter).

Bilo koja garancija (iz)data na Web stranici odnosi se isključivo na proizvode i/ili usluge KEUNE-a.

KEUNE zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni i/ili ukine svoju Web stranicu, uključujući, njen sadržaj, vreme dostupnosti, kao i svu opremu za pristup i korišćenje Web stranice. KEUNE je ovlašćen da u bilo kom trenutku prestane sa objavljivanjem bilo koje vrste informacija ili da prekine bilo koji način prenosa podataka ili promeni brzinu prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

2 ) Način korišćenja Web stranice i Web shop-a

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja obvezujete se da ćete Web stranicu i Web shop koristiti isključivo i jedino u skladu s ovim Uslovima korišćenja.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja obvezujete se da ćete Web stranicu i Web shop koristiti samo u lične svrhe.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja se obvezujete da nećete direktno ni indirektno (i to nezavisno od tehničkog, tehničko-tehnološkog, elektronskog ili kakvog drugog načina ili sredstva):

  • menjati, brisati ili učiniti neupotrebljivim Web stranicu i Web shop, ili bilo koji njihov deo (sadržinski, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronski ili drugi, strukturalni ili ne);
  • preduzeti bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Web stranicu i Web shop, ili njihov deo (sadržinski, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronski ili drugi, strukturalni ili ne);
  • onemogućiti pristup i/ili korišćenje Web stranice i Web shop-a drugim Korisnicima;
  • neovlašćeno kopirati, umnožavati, deliti ili prikazivati Web stranicu ili Web shop, ili bilo koji njihov deo (sadržinski, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronski ili drugi, strukturalni ili ne) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

3) Prikupljanje podataka

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja obvezujete se da ćete podatke potrebne za korišćenje Web shop-a uneti tačno i u potpunosti.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja se obvezujete da ćete obavestiti KEUNE o svim promenama podataka koje ste naveli prilikom registracije na Web stranici, te shodno tome KEUNE ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati usled navođenja netačnih podataka od strane kupaca KEUNE Web shop-a. Korisnik Web stranice i Web shop-a je odgovoran za tačnost, potpunost i istinitost svih podataka koje unosi u Web shop. Prilikom registracije na Web shop dužni ste da kreirate sigurnosnu lozinku koju morate zadržati samo za sebe i ne smete je deliti sa drugim osobama. Odgovorni ste za sva postupanja i porudžbine koje su kreirane putem Vašeg korisničkog računa.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja obvezujete se da ćete bez odlaganja obavestiti KEUNE putem imejl adrese serbiawebshop@keune.com ukoliko posumnjate da je Vaša lozinka postala poznata drugim osobama, ili da postoji mogućnost njene zloupotrebe i/ili neovlašćenog korišćenja.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, KEUNE ima pravo da od Vas zatraži da promenite svoju lozinku kao i/ili da blokira Vaš korisnički nalog.

4) Pravo intelektualne svojine

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja potvrđujete da ste upoznati da su struktura, izgled, slike i sadržaj Web stranice, te Web shop-a zaštićeni autorskim pravom i drugim pravima intelektualne svojine.

Sve usluge, sadržaji, informacije i softveri koji se primenjuju, a koji se nalaze na Web stranicama, uključujući, ali bez ograničenja, medijske sadržaje i priložene slike, druge slike, fotografije, znakove, imena, grafike, logotipe, ilustracije, kao i programske proizvode, predstavljaju predmet intelektualne svojine KEUNE-a, ili sa KEUNE-om povezanih pravnih subjekata, ili treće strane ovlašćene od KEUNE-a ili koja je KEUNE ovlastila za korišćenje istog. Shodno navedenom, sve usluge, sadržaji, informacije i softveri, koji se primenjuju, a koji se nalaze na Web stranici, zaštićeni su autorskim ili drugim pravom intelektualne svojine. Izričito je zabranjeno umnožavanje, kopiranje, prenos (uključujući putem imejla, faksa ili drugog uređaja), objavljivanje, menjanje, prenošenje ili korišćenje na drugim Web stranicama ili drugim kompjuterskim mrežama ikakve usluge, sadržaja, informacije ili softvera dostupnih na Web stranici.

5) Povezane internet stranice i prijava putem drugih Web stranica

KEUNE nije odgovoran za sadržaj bilo koje spoljne stranice i/ili društvene mreže koju uređuje ili održava treća strana, a na koju upućuje link na Web stranici. Ukoliko pristupate takvoj spoljnjoj stranici i/ili društvenoj mreži, prethodno se upoznajte sa uslovima korišćenja te stranice i/ili društvene mreže i pravilima privatnosti te stranice i/ili društvene mreže. Svako može staviti link koji Vas upućuje na Web stranicu, pod uslovima da se linkom ne stvara utisak, preporučuje ili pruža utisak da KEUNE ili grupa ili pojedinac povezan s KEUNE-om finansira ili podržava stranicu koja upućuje na Web stranicu. Niste ovlašćeni na korišćenje logotipa, žiga ili bilo kog drugog predmeta prava intelektualne svojine koji je zaštićen autorskim pravom koji se nalazi na Web stranici, bez izričite pisane saglasnosti vlasnika predmetnog žiga ili prava. Niste ovlašćeni na korišćenje bilo kog dela sadržaja ili bilo kog drugog predmeta prava intelektualne svojine koji se nalazi na Web stranici niti na mogućnost njihovog prenošenja na drugu Web stranicu bez prethodne pisane saglasnosti KEUNE-a.

6) Ništavost odredbi

U slučaju ništavosti pojedinih odredbi ovih Uslova korišćenja, takva ništavost neće uticati na punovažnost bilo koje druge odredbe ovih Uslova korišćenja, te će preostali delovi ovih Uslova korišćenja ostati na snazi.

7) Rešavanje sporova

Za sva pitanja vezana za korišćenje Web stranice, koja nisu regulisana odredbama ovih Uslova korišćenja, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije. Sve eventualne sporove, strane će najpre pokušati da razreše mirnim putem. Svi eventualni sporovi ili zahtevi koji mogu nastati kao posledica korišćenja Web stranice, a koji su u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Beogradu, uz primenu merodavnog materijalnog prava Republike Srbije.

8) Primena i naknadne izmene ovih Uslova korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja primenjuju se od dana 10.10.2023. godine. KEUNE je ovlašćen da u bilo kom trenutku samostalno izmeni ove Uslove korišćenja, u kom slučaju će tako izmenjene Uslove korišćenja objaviti na Web stranici, dok će svoje registrovane korisnike obavestiti o svakoj promeni ovih Uslova korišćenja i dodatno putem imejl adrese koju su uneli prilikom registracije i kreiranja svog korisničkog naloga.

Za sve informacije i/ili nedoumice vezane za ove Uslove korišćenja kontaktirajte nas putem e-mail adrese serbiawebshop@keune.com

9) Zaštita podataka

KEUNE d.o.o. Beograd se obavezuje da će pružiti zaštitu podataka o ličnosti svih posetilaca KEUNE-ove Web stranice www.keunesrbija.rs i korisnika Web shop-a, na način kako je to opisano u KEUNE Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti.

10) Izmena Uslova korišćenja i stupanje na snagu

Korisnik podleže Uslovima korišćenja koji su na snazi u trenutku u kojem kom korisnik koristi KEUNE Web stranicu.


Ovi Uslovi korišćenja objavljeni su, stupaju na snagu i primenjuju se od 15.11.2023. godine.