Opšti uslovi prodaje za pravna lica/preduzetnike koji obavljaju frizersku delatnost i potrošače

U ovim Opštim uslovima prodaje Keune DOO, sa sedištem u Beogradu, Batajnički drum 23, 11080 Zemun, MB: 21874060, PIB: 113476880, u daljem tekstu označava se kao prodavac/trgovac, pravno lice/preduzetnik koje obavlja frizersku delatnost označava se kao kupac, a fizičko lice koje kupuje proizvode za svoje lične potrebe i potrebe svog domaćinstva označava se kao potrošač.

Predmet Opštih uslova prodaje

Član 1

1.1. Ovim Opštim uslovima prodaje bliže se određuju uslovi kupovine i plaćanje proizvoda, način, uslovi i rokovi isporuka, pravo na reklamaciju za kupljene proizvode odnosno robu.

1.2 Ovi Opšti uslovi prodaje primenjuju se na sve ponude i sporazume prodavca. Prodavac je obavezan da jedan primerak Opštih uslova prodaje preda kupcu prilikom zaključenja Ugovora o poslovnoj saradnji, te se ima smatrati da ih je kupac pročitao i prihvatio njihov sadržaj.

1.3 Trgovac je dužan da Opšte uslove prodaje vidno istakne u objektu gde vrši prodaju.

1.4 Uslovi i zahtevi kupca primenjuju se samo i ukoliko su isti izričito naglašeni  i u pisanom obliku.

1.5 Prodavac ima pravo da izmeni Opšte uslove prodaje u svako doba, ali je obavezan da izmenjene Opšte uslove prodaje dostavi kupcu.

Ponuda i prihvatanje ponude

Član 2

2.1 Sve ponude prodavca, uključujući i cenovnike su neobavezujuće.

2.2 Prodavac ima obavezu samo ako je prihvatio porudžbinu kupca.

Isporuka proizvoda

Član 3

3.1 Prodavac je dužan da kupcu isporuči proizvode koji po vrsti, kvalitetu, količini, nazivu i ostalim obeležjima u svemu odgovaraju porudžbini kupca.

3.2 Isporuka proizvoda vrši se na adresu koju je kupac označio kao adresu isporuke.

Prodavac je izvršio svoju obavezu isporuke proizvoda kada je kupcu isporučio robu na naznačenu adresu isporuke ili kada mu je predao ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.3 Isporuka robe potrošaču vrši se u sedištu trgovca, kao i na svim prodajnim mestima trgovca.

Trgovac je izvršio svoju obavezu isporuke proizvoda potrošaču kada mu je uručio robu u mestu gde se obavlja trgovina.

Član 4

4.1 Troškove isporuke snosi prodavac za poručene proizvode čija ukupna cena iznosi 12.000,00 dinara ili više (sa uključenim PDV).

Kupac snosi troškove isporuke za poručene proizvode čija ukupna cena manja od 12.000,00 dinara (sa uključenim PDV).

Cenu dostave određuje pravno lice koje obavlja delatnost poštanskih aktivnosti komercijalnog sadržaja, a sa kojim je prodavac u poslovnoj saradnji (Daily express-D express) i cene usluga su dostupne na sajtu pravnog lica.

Član 5

5.1 Rokovi isporuke određeni su okvirno.

5.2 Prodavac ne odgovara za posledice prouzrokovane neispunjenjem rokova, a kupac ne može ostvariti nikakva prava dok prodavca ne obavesti u pisanom obliku o kašnjenju isporuke naručenih proizvoda i ne ostavi prodavcu primereni rok za ispunjenje obaveze isporuke proizvoda.

Prodavac će uložiti razuman napor da isporuku proizvoda izvrši u roku od 24/48 sati od potvrde porudžbine, ali ne odgovara za kašnjenje isporuke zbog okolnosti na koje nije mogao imati uticaja.

Član 6

6.1 Prodavac zadržava pravo da porudžbinu isporuči kao delimičnu isporuku. U tom slučaju svaka isporuka se smatra samostalnom isporukom.

6.2 Prodavac ima pravo da od kupca za svaku porudžbinu traži sredstva obezbeđenja za plaćanje kupoprodajne cene.

Isprave o proizvodima

Član 7

7.1 Prodavac je dužan da poseduje isprave o nabavci i prodaji, sa svim potrebnim podacima o proizvodima i ceni, kao i verodostojnu dokumentaciju iz koje se na jasan i pouzdan način može utvrditi poreklo i vlasništvo robe.

7.2 Proizvode u prevozu moraju da prate isprave koje su u neposrednoj vezi sa njenim prevozom, (odnosno prevoznica, faktura prodavca ili otpremnica) sa podacima o isporučiocu, mestu utovara, nazivu primaoca, mesto i adresu objekta iz kojeg se isporučuje i u koji se isporučuje, naziv proizvoda, količinu. 

Član 8

8.1 Svi proizvodi prodavca isporučuju se u originalnom fabričkom pakovanju.

Svaki proizvod sadrži deklaraciju i uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku.

Na ambalaži su jasno navedene oznake proizvoda, a sadržina ambalaže odgovara oznakama na ambalaži.

8.2 Kupac nema pravo da koristi ambalažu proizvoda, niti ima pravo isticati marke ili razlikovne oznake u svrhu prepakivanja bilo kojeg proizvoda, kao i da na bilo koji način menja, prepravlja oznake na ambalaži, bez obzira da li radnju preduzima kupac ili treće lice, i da li radnju preduzima za svoje vlastite komercijalne ciljeve ili ciljeve trećih lica.

Cene

Član 9

9.1 Cene proizvoda određuje prodavac.

9.2 Cene proizvoda su navedene u najnovijem Cenovniku prodavca.

9.3 Smatra se da je kupac svakodnevno upoznat sa najnovijim cenovnikom, danom dostavljanja Cenovnika od strane prodavca.

9.4 Prodavac može u svako doba menjati cenovnik, bez prethodne najave kupcu, ali je obavezan da izmenjeni Cenovnik dostavi kupcu najmanje 15 dana pre početka primene Cenovnika.

Član 10

10.1 Ako kupac u jednom kvartalu ostvari neto promet od 52.740,00 dinara ili više, od 1.-og dana sledećeg kvartala kupac stiče pravo na popust za porudžbine fakturisane u tom kvartalu u odnosu na cene iz cenovnika i to:

Popust ne cenu proizvoda  Neto promet (kvartalni)
10%52.740,00 rsd – 70.320,00 rsd
13%70.321,00 rsd – 87.900,00 rsd
15%87.901,00 rsd – 105.480,00 rsd
18%105.481,00 rsd – 175.800,00 rsd
20%175.801,00 rsd – 281.280,00 rsd
22%281.281,00 rsd – 351.600,00 rsd
24%351.601,00 rsd – 421.920,00 rsd
26%421.921,00 rsd – 492.240,00 rsd
28%492.241,00 rsd – 562.560,00 rsd
30%562.561,00 rsd i više

Za avansne uplate kupac ima pravo na dodatni popust, i to:

 • 5% – za neto porudžbine do iznosa 19.339,00 dinara
 • 10% – za neto porudžbine preko iznosa od 19.339,00 dinara

Neto promet je neto vrednost proizvoda koje je prodavac prodao i fakturisao kupcu u skladu sa cenovnikom sa uračunatim popustom i popustom za gotovinsko plaćanje.

Kvartal je svaki period od 3 meseca tokom kalendarske godine koji započinje 01.01.tekuće godine, te 1.kvartal traje od 01.01. do 31.03., 2.kvartal traje od 01.04. do 30.06., 3.kvartal traje od 01.07. do 30.09. i 4.kvartal traje od 01.10. do 31.12. svake godine.

10.2 Prodavac će odobriti kupcu popuste iz ovog člana počev od početka poslovne saradnje i potvrde prve porudžbine, u skladu sa svojim odlukama, a u zavisnosti od iznosa prve porudžbine.

Član 11

11.1 Kupac koji ostvari neto kvartalni promet u iznosu od najmanje 52.740,00 dinara (bez PDV) ostvaruje pravo na popust za program edukacije u sledećem kvartalu, i to:

Pravo na 1 tečaj Keune akademije po izboru kupca:

 • Work shop: Get to know Tinta Color I, Ulimate Blonde I-with Tinta Color Ultimete Blonde, Get in Style, Get to know Semi Color,
 • Webinari: Color Science, Semi Color I-knowledge, So colorful with So Pure Color, Care product&salon services, Care Keune You, Style, How to achive perfect grey coverage, Ultimate Blond I-with Tinta Color Ultimate Blonde,
 • kao i na ostalim seminarima ili događajima koje organizuje prodavac.

11.2 Kupac ostvaruje pravo na popust na ostale tečajeve Keune akademije u zavisnosti od ostvarenog neto kvartalnog prometa:

Popust na tečajeveNeto promet (kvartalni)
15%52.740,00-70.320,00 dinara
20%70.321,00-87.900,00 dinara
30%87.901,00-105.800,00 dinara
40%105.801,00-175.800,00 dinara
45%175.801,00-281.280,00 dinara
50%281.281,00-i više

Opšti uslovi seminara, tečaja i ostalih događaja koje organizuje prodavac

Član 12

12.1 Prodavac obezbeđuje kupcu učešće na seminaru, tečaju ili događaju koji organizuje prodavac tek po primljenoj uplati naknade za učešće na seminaru, tečaju ili događaju koji organizuje prodavac (u daljem tekstu: naknada). Slanje ponude kupcu ne znači obezbeđeno mesto na seminaru.

12.2 Prodavac određuje naknadu za učešće na seminaru, tečaju ili događaju koji organizuje prodavac i ista se plaća u dinarima.

12.3 Kupac plaća naknadu pohađanja tečaja ili seminara ili učestvovanja na događajima koje organizuje prodavac.

12.4 Prodavac određuje rok za uplatu naknade.

12.5 Kupac obezbeđuje učešće na seminaru, tečaju ili događaju koji organizuje prodavac uplatom celokupnog iznosa naknade u roku koji odredi prodavac.

Član 13

13.1 Otkazivanje učešća na seminaru, tečaju ili događaju koji organizuje prodavac vrši se isključivo pisanim putem i to slanjem obaveštenja o otkazu putem elektronske pošte na adresu: serbiawebshop@keune.com  pri čemu je u naslovu potrebno navesti  “Obaveštenje o otkazu seminara“.

13.2 Pravo na vraćanje uplaćene naknade iz prethodnog stava zavisi u kom roku je kupac otkazao učešće:

 • U slučaju otkazivanja u periodu od 30 dana ili više pre održavanja seminara: kupac ima pravo na vraćanje naknade u iznosu od 100% uplaćane naknade,
 • U slučaju otkazivanja u periodu od 21 dana ili više pre održavanja seminara: kupac ima pravo na vraćanje naknade u iznosu od 80% uplaćene naknade,
 • U slučaju otkazivanja u periodu od 14 do 21 dan pre održavanja seminara: kupac ima pravo na vraćanje naknade u iznosu od 50% uplaćene naknade,
 • U slučaju otkazivanja u periodu od 7 do 14 dana pre održavanja seminara: kupac ima pravo na vraćanje naknade u iznosu od 30% uplaćene naknade.
 • U slučaju otkazivanja u periodu od 7 dana pre održavanja seminara: kupac nema pravo na povrat uplaćenog iznosa naknade.

13.3 U slučaju nedolaska kupca na seminar, tečaj ili događaj koji organizuje prodavac, kao i u slučaju da učešće na seminaru nije otkazano u skladu sa navedenim otkaznim uslovima, prodavac nema obavezu da kupcu vrati uplaćenu naknadu.

Član 14

14.1 Kupac ima pravo da pored naknade za učešće na seminaru ili tečaju ili događaju koji organizuje prodavac uplati dodatni iznos koji mu obezbeđuje pravo da u bilo kojem trenutku otkaže učešće na seminaru, tečaju ili događaju koji organizuje prodavac uz obavezu prodavca da kupcu vrati celokupni iznos naknade za učešće na seminaru ili tečaju ili događaju koji organizuje prodavac (u daljem tekstu: dodatna naknada).

14.2 Iznos dodatne naknade određuje prodavac.

Prodavac je obavezan da kupca obavesti o iznosu dodatne naknade istovremeno sa slanjem svake ponude seminara.

Iznos dodatne naknade ne vraća se kupcu ni u kom slučaju, već prodavac zadržava iznos na ime nastalih troškova.      

Član 15

15.1 Prodavac zadržava pravo promene rasporeda održavanja seminara ili otkazivanja seminara, o čemu će kupac biti blagovremeno obavešten.

15.2 U slučaju otkaza seminara od strane prodavca, kupac ima pravo na vraćanje celokupnog iznosa uplaćene naknade i dodatne naknade ako je ista uplaćena.

Plaćanje

Član 16

16.1 Plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana izdavanja računa, bez prava na umanjenje po osnovu popusta, zahteva ili prebijanja, odnosno kompenzacije, ako nije drugačije ugovoreno i navedeno na računu.

16.2 Plaćanje proizvoda se vrši isključivo u dinarima.

16.3 U slučaju kašnjenja sa plaćanjem računa, kupac duguje prodavcu i zakonsku zateznu kamatu od dana dospelosti računa pa do isplate, kao i troškove koji nastanu za prodavca zbog naplate  potraživanja.

Prodaja proizvoda potrošačima

Član 17

17.1 Trgovac je dužan da na prodajnom mestu jasno istake svoje podatke, a posebno: naziv, sedište, matični broj i radno vreme.

17.2 Trgovac je dužan da jasno istake cene proizvoda kao i jediničnu količinu proizvoda za svaku cenu.

17.3 Trgovac je dužan da potrošaču pruži sve potrebne informacije o osnovnim obeležjima proizvoda, načinu plaćanja, načinu izjavljivanja reklamacije, posebno o mestu i postupanju trgovca po njima, o pravima i obavezama u slučaju nesaobraznosti robe, kao i mogućnosti vansudskog rešavanja spora.

Član 18

18.1 Kada se kupoprodaja proizvoda obavlja neposredno u objektu gde se nalazi sedište prodavca ili na drugim prodajnim mestima, ista se obavlja na sledeći način:

 • Trgovac je dužan da izda fiskalni račun za kupljene proizvode, a potrošač je dužan da plati proizvode u trenutku preuzimanja robe od prodavca,
 • Pod plaćanjem proizvoda podrazumeva se gotovinsko, žiralno i avansno plaćanje,
 • Prodavac je dužan da potrošaču izda fiskalni račun odštampan na fiskalnom uređaju preko kojeg je evidentiran promet, bez obzira da li potrošač to zahteva,
 • U slučaju nepostojanja bar jednog ispravnog fiskalnog uređaja na prodajnom mestu, prodavac je obavezan potrošaču izdati fisklani račun pisan rukom u 2 primerka, bez obzira da li je potrošač to zahtevao,
 • Prodavac je dužan svaki pojedinačno ostvareni promet iz pisanih fisklanih računa naknadno registruje i odštampa odgovarajuće fiskalne račune na fiskalnom uređaju u najkraćem mogućem roku,
 • Potrošač je dužan da odštampani ili pisani fisklani račun uzme i čuva ga u krugu od 20 metara od mesta prodaje i pokaže ga na usmeni zahtev licu koje je ovlašćeno za vršenje poslova inspekcijske kontrole.

Reklamacije

Član 19

19.1 Kupac je dužan da sve prigovore koje se odnose na količinu, vrstu i ambalažu proizvoda, odmah prijavi prodavcu.

19.2 Kupac je dužan da sva vidljiva oštećenja na proizvodima ili ambalaži u pisanom obliku prijavi prodavcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana pod pretnjom gubitka prava na ulaganje prigovora u slučaju nepoštovanja obaveze. Ukoliko kupac ne izjavi prigovor na predviđeni način, smatraće se da je prihvatio proizvode.

19.3 Kupac je dužan da pisanim putem obavesti prodavca o svim skrivenim nedostacima proizvoda, i to odmah čim je uočio nedostatak ili je morao uočiti, pod pretnjom gubitka prava na ulaganje prigovora u slučaju nepoštovanja ove obaveze. Ukoliko kupac nije prijavio reklamaciju na propisan način, smatra se da je prihvatio proizvode

19.4 Korišćenje proizvoda od strane kupca smatra se prihvatanjem proizvoda.

19.5 Ukoliko je nedostatak ispravno prijavljen i prodavac utvrdi osnovanost prigovora, prodavac je obavezan:

 • Da o svom trošku primi oštećene proizvode i zameni ih proizvodima bez nedostataka, odnosno da isporuči kupcu proizvode koji nedostaju ili
 • Da vrati kupcu uplaćeni iznos i naknadi mu stvarne troškove ili
 • Da ukloni nedostatke na proizvodu o svom trošku i preda kupcu ispravan proizvod.

19.6 U slučaju da su prodavac i kupac zajedno prisustvovali isporuci proizvoda, kupac je dužan sve vidljive nedostatke odmah prijaviti prodavcu.

Član 20

20.1 Prodavac nije odgovoran za naknadu drugih troškova i gubitak u vezi sa nepoštovanjem prava i obaveze iz reklamacije.

20.2 Prodavac ima pravo da promeni ili povuče proizvode iz svog asortimana iz bilo kod razloga, a kupac nema pravo isticati bilo kakve zahteve za naknadu štete ili kazne.

20.3 Prodavac ne odgovara za nedostatke ukoliko su isti bili poznati potrošaču ili kupcu u času kupovine, a kupac, odnosno potrošač su pristali na kupovinu takvog proizvoda.

Član 21

21.1 Prodavac odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji postoje u trenutku prenosa rizika sa prodavca, odnosno trgovca na potrošača odnosno kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato.

21.2 Prodavac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prelaska rizika na kupca odnosno potrošača ako su materijalni nedostaci posledica uzroka koji je postojao pre toga.

21.3 Neznatni materijalni nedostatak se ne uzima u obzir.

Član 22

22.1 Rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda, odnosno robe do trenutka predaje proizvoda, kupcu odnosno potrošaču snosi prodavac, odnosno trgovac.

22.2 Rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda, odnosno robe posle trenutka predaje proizvoda kupcu odnosno potrošaču snosi kupac, odnosno potrošač.

Preprodaja proizvoda

Član 23

23.1 Kupac nema pravo da pod bilo kojim uslovima trećim licima preprodaje proizvode koji su namenjeni za profesionalnu upotrebu.

23.2 Prodavac može preprodavati proizvode potrošačima samo ako su u tu svrhu namenjeni.

23.3 Keune proizvodi za maloprodaju su svi proizvodi koji su u cenovniku prodavca označeni kao takvi, uz izraženu preporučenu maloprodajnu cenu. U cilju izbegavanja svake sumnje, utvrđuje se da proizvodi pored kojih nije navedena preporučena maloprodajna cena nisu proizvodi za maloprodaju potrošačima, već služe za profesionalu upotrebu u obavljanju frizerske delatnosti.

Viša sila

Član 24

24.1 Prodavac nije obavezan ispuniti nijednu svoju obavezu ako je u izvršenju obaveze sprečen zbog okolnosti koje se ne mogu pripisati njegovoj nepažnji ili za koje ne odgovara po osnovu zakona, zakonskog akta ili poslovne prakse. Navedene okolnosti u svakom slučaju obuhvataju zamljotres, požar, poplave, vremenske nepogode, saobraćajne gužve, obustavu saobraćaja zbog protesta, demonstracija, štrajk, kvarove u prostorijama prodavca…

24.2 U slučaju iz prethodnog stava, prodavac ima pravo da izvrši obaveze iz ugovora u razumnom roku od dana prestanka okolnosti ili da raskine ugovor u celosti ili delimično. U slučaju štete koju pretrpi prodavac usled više sile, kupac ima pravo da raskine ugovor samo ako je prodavcu ostavio naknadi razumni rok za ispunjenje obaveze.

Član 25

25.1 U slučaju prekida rada kupca zbog više sile (zemljotres, poplava, vremenskih nepogoda…) ili prekida rada na osnovu odluka nadležnih državnih organa koje su opšteg karaktera (npr.: lockdown) ili pojedinačnih rešenja organa jedinica lokalne samouprave, prodavac ima pravo da nakon prestanka okolnosti koje su dovele do prestanka rada kupca, odobri kupcu popust u sledećem kvartalu, a na osnovu ostvarenog prometa iz prethodnog kvartala.

25.2 U slučaju prekida rada kupca iz bilo kog razloga, prodavac ima pravo da odluči da li će kupcu odobriti popust u narednom kvartalu, kao i visinu popusta. 

Garancija

Član 26

26.1 Prodavac garantuje kupcu za kvalitet proizvoda u roku od jedne godine od dana izdavanja računa.

26.2 U slučaju isticanja prava na garanciju, kupac ima pravo samo na zamenu proizvoda.

26.3 Kupac nema pravo da ističe garanciju ukoliko nije poslao obaveštenje prodavcu u skladu sa odredbama ovih Opštih uslova prodaje.

Odgovornost za prouzrokovanu štetu

Član 27

27.1 Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na garanciju, prodavac odgovara samo za stvarnu štetu.

27.2 Prodavac nema obavezu da kupcu naknadi:

 • Štetu koju je kupac pretrpeo prekidom rada (bez obzira da li je prekid rada određen opštim ili pojedinačnim aktom nadležnog državnog organa ili odlukom kupca), gubitkom primanja,
 • Štetu koja je prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom kupca ili njegovog zaposlenog ili trećeg lica,
 • Štetu koja je prouzrokovana nestručnim ili nepravilnim korišćenjem isporučenih proizvoda.

27.3 Kupac je dužan da zaštiti prodavca od svih zahteva za naknadu štete koja ističu treća lica, bilo da je to neposredno ili posredno povezano sa isporučenim proizvodima.

Raskid ili izmena ugovora zbog promenjenih okolnosti

Član 28

28.1 Ako nakon zaključenja ugovora između prodavca i kupca nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne ugovorne strane ili ako se zbog tih promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrha ugovora i to tako da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana, kao i da bi bilo nepravično održavati ugovor na snazi, ugovorna strana kojoj je otežano ispunjenje obaveza iz ugovora, odnosno ugovorna strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.

28.2 Raskid ugovora iz prethodnog stava se ne može zahtevati, ako je ugovorna strana koja se poziva na promenjene okolnosti u vreme zaključenja ugovora znala ili morala znati za te okolnosti ili je bila dužna da ih uzme u obzir ili ih je mogla izbeći ili savladati.

28.3 Ugovor se neće raskinuti ako druga ugovorna strana ponudi da se ugovor izmeni ili da pristane na odgovaraćuje izneme.

Ostale odredbe

Član 29

29.1 Sva pitanja koja nisu uređena ovim Opštim uslovima, uređuju se u skladu sa ugovor koji je zaključen između prodavca i kupca, kao i primenom zakonskih i podzakonskih propisa.

29.2 U slučaju da su pojedima pitanja drugačije uređena ugovorom između prodavca i kupca, u odnosu na opšte uslove prodaje, primenjivaće se ugovor.

Sporovi i merodavno pravo

Član 30

30.1 Za sve ponude, sporazume i ugovore koje zaključi prodavac ima se primeniti merodavno pravo Republike Srbije.

30.2 Svi sporovi koji proizilaze iz ugovora zaključenih između prodavca i kupca, odnosno trgovca i potrošača rešavaće se sporazumno.

30.3 Za sve sudske sporove između prodavca i kupca nadležan je sud prema sedištu prodavca, odnosno Privredni sud u Beogradu.

30.4 Za rešavanje svih potrošačkih sporova, nadležnost se određuje prema prebivalištu odnosno boravištu potrošača.

Primena Opštih uslova prodaje

Član 31

31.1 Ovi Opšti uslovi prodaje primenjuju se od 15.11.2023. godine.