1. Opšte odredbe

Ovi Opšti uslovi prodaje Internet prodavnice privrednog društva KEUNE d.o.o. Beograd (dalje u tekstu: Uslovi prodaje) odnose se na korišćenje i/ili kupovinu KEUNE proizvoda putem KEUNE Internet prodavnice dostupne na Web stranici www.keunesrbija.rs (dalje u tekstu: KEUNE Web shop) isključivo na području Republike Srbije.

Nosilac svih prava Web stranice www.keunesrbija.rs te pružalac usluge Internet prodavnice je:

KEUNE d.o.o. Beograd, sa registrovanim sedištem u Beogradu, na adresi Batajnički drum 23, Beograd, Srbija, matični broj 21874060, imejl adresa: serbiawebshop@keune.com, telefonski broj:ne unosimo broj telefona (dalje u tekstu: KEUNE ili Prodavac).

Korišćenjem KEUNE Web shop-a, prihvatate ove Uslove prodaje, kao i Uslove korišćenja Internet stranice www.keunesrbija.rs s kojima se možete detaljno upoznati www.keunesrbija.rs/uslovi-koriscenja .

Korišćenjem KEUNE Web shop-a smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uslovima prodaje, te da ih u celosti razumeju i prihvataju. S obzirom na to, korisnike KEUNE Web shop-a upućujemo da pre pristupanja registraciji odnosno pre kupovine KEUNE proizvoda putem KEUNE Web shop-a pročitaju ove Uslove prodaje, te da iste redovno proveravaju, kako bi bili upoznati s mogućnim promenama odnosno sa svim svojim pravima i obavezama.

Ovi Uslovi prodaje predstavljaju i predugovorno obaveštenje, onda kada ugovor o prodaji zaključuje kupac u svojstvu potrošača, odnosno svako fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, te ukoliko se ugovor zaključuje između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, pri čemu se do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava komunikacije na daljinu.

Sredstva komunikacije na daljinu jesu sva sredstva koja omogućavaju zaključenje ugovora na daljinu između trgovca i kupca koji se ne nalaze u istom mestu u isto vreme, kao što su internet i elektronska pošta.

Pravna lica kao kupci podležu primeni Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, te se na njih ne primenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Uslovi prodaje se primenjuju na pravna lica u delu koji se odnosi na glavna svojstva proizvoda, postupak zaključenja ugovora, cenu proizvoda, način plaćanja i dostavu proizvoda, te troškove dostave, kao i trenutak zaključenja ugovora. KEUNE može prema svome izboru pravnom licu omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač/fizičko lice.

KEUNE zadržava pravo na izmenu ovih Uslova prodaje u svako doba bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice koje proizilaze iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu danom objavljivanja na Web stranici www.keunesrbija.rs.

KEUNE zadržava pravo na promenu, ograničenje ili prestanak pružanja usluge u svako doba bez obaveze prethodne najave, u celosti ili delimično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uslova prodaje, te Uslova korišćenja Web stranice www.keunesrbija.rs/uslovi-koriscenja.

Kupac može biti samo punoletno i poslovno sposobno lice. Ugovor u ime i za račun maloletnog lica i potpuno poslovno nesposobnog lica mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili staratelji, dok delimično poslovno sposobna lica ugovor mogu zaključiti samo uz saglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili staratelja. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost.


2. Uslovi prodaje

I. Zaključenje ugovora o prodaji (dalje u tekstu: Ugovor)

Kupac može kupovati proizvode na KEUNE Web shop-u kao gost ili kao registrovani korisnik. Registracija, odnosno kreiranje korisničkog naloga omogućava kupcu pripremanje i praćenje svojih porudžbina. U slučaju da kupac kupovinu vrši kao gost, od kupca će se tražiti samo oni podaci koji su bitni, odnosno nužni za obradu porudžbine.

U postupku registracije odnosno kreiranja korisničkog naloga, korisnik je u obavezi da odabere naziv ili ime pod kojim će vršiti porudžbinu i da odabere sigurnosnu lozinku, te da dostavi ispravnu imejl adresu. Svi podaci potrebni za registraciju, odnosno kreiranje korisničkog naloga moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korišćenje ili upotreba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički nalog kreiraju se samo za jednu osobu i nije dopušteno otkrivati podatke o registraciji ili korisničkom nalogu trećim licima. Korisnik je u obavezi da čuva podatke o svojoj sigurnosnoj lozinki i korisničkom nalogu. Nije dopuštena upotreba tuđe registracije ili korisničkog naloga.

Za kršenje odredbi Uslova prodaje iz ovog poglavlja, KEUNE zadržava pravo, prema slobodnoj oceni, da ugasi registraciju, odnosno korisnički nalog korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Sve što se nalazi u KEUNE Web shop-u predstavlja poziv da se učini ponuda, u ovom slučaju porudžbina. Ugovor o prodaji smatra se zaključenim i obavezuje od trenutka kada kupac primi elektronsku poruku KEUNE-a, na dostavljenu imejl adresu, kojom KEUNE potvrđuje da je primio porudžbinu odnosno prihvatio ponudu kupca.

II. Pravo kupca na odustanak od Ugovora

Kupac može odustati od Ugovora u roku od 14 (četrnaest) dana, bez navođenja razloga.

Rok za odustanak od Ugovora počinje da teče od dana kada je proizvod koji je predmet Ugovora dospeo u državinu kupcu ili trećem licu koje je kupac za to ovlastio, a koje nije prevoznik.

Da bi mogao ostvariti pravo na odustanak od Ugovora, kupac mora obavestiti KEUNE o svojoj odluci o odustanku od Ugovora, pre isteka četrnaestodnevnog roka i to nedvosmislenom izjavom poslatom putem pošte ili elektronskom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektronske pošte, a možete koristiti i priloženi obrazac izjave o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu (dalje u tekstu: Izjava o odustanku).

Primerak Izjave o odustanku od Ugovora nalazi se ovde i možete ga elektronski popuniti i poslati. U slučaju slanja Izjave o odustanku od Ugovora elektronskim putem, potvrdu prijema Izjave o odustanku od Ugovora KEUNE će dostaviti kupcu, bez odlaganja, elektronskom poštom.

Kupac je dužan da proizvod(e) vrati ili preda KEUNE-u bez odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je KEUNE-u uputio svoju Izjavu o odustanku od Ugovora.

Ako kupac, u skladu s odredbama ovog odeljka, odustane od Ugovora, KEUNE će izvršiti povraćaj novca koji je od kupca primio na ime plaćanja cene za naručeni proizvod, uključujući i troškove isporuke, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema Izjave o odustanku od Ugovora. KEUNE vraća troškove isporuke, osim u slučaju kada je kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja ne predstavlja najjeftiniju uobičajenu dostavu koju KEUNE nudi. KEUNE može izvršiti povraćaj novca tek nakon što proizvod bude vraćen ili nakon što kupac dostavi dokaz da je proizvod poslao nazad KEUNE-u. Povraćaj novca biće izvršen na isti način na koji je kupac izvršio uplatu, osim ako se kupac nije izričito saglasio putem imejla sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da kupac zbog takvog povraćaja ne snosite nikakve troškove.

Direktne troškove vraćanja proizvoda kupac snosi sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrednosti proizvoda koje je posledica neadekvatnog rukovanja proizvodom, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost proizvoda.

III. Pravo kupca na reklamaciju

Naručeni proizvodi upakovani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja pošiljke pregleda pakovanje pošiljke. Ukoliko pakovanje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostatke, preporučujemo da kupac odbije prijem iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakovanja oštećen. Odbijanjem prijema, kurirska služba će pošiljku vratiti KEUNE-u, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda, te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u poslovnim prostorijama KEUNE-a, elektronskim putem na serbiawebshop@keune.com ili putem pošte na adresu: KEUNE d.o.o. Beograd, Batajnički drum 23, Beograd, Republika Srbija.

KEUNE će odgovoriti na reklamaciju kupca bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije na način da će kupca obavesti da li prihvata njegovu reklamaciju ili ne.

U slučaju osnovane reklamacije kupac ima pravo, prema svom izboru, na raskid Ugovora uz povraćaj uplaćenog iznosa, popust (sniženje cene) ili zamenu proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučenog proizvoda, KEUNE upućuje kupca da uz reklamaciju pošalje fotografiju neispravnog/oštećenog proizvoda, a sve kako bi se opravdanost reklamacije brže i jednostavnije utvrdila.

NAPOMENA: Slike proizvoda na KEUNE Web shop-u su ilustrativne prirode. Slika koja oslikava proizvod na KEUNE Web shop-u ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda, te kupac po tom osnovu ne može izjaviti reklamaciju.

KEUNE vrši prikupljanje oštećenih, neispravnih ili pogrešno isporučenih proizvoda o svom trošku, pod uslovom da kupac nije uticao na neispravnost, oštećenje ili nedostatak proizvoda. Prilikom vraćanja proizvod mora biti u nepromenjenoj količini i u originalnoj ambalaži, uz priložen račun ili drugi dokaz o kupovini i garanciji, ukoliko postoji.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti u nepromenjenoj količini i u originalnoj ambalaži, uz priložen račun ili drugi dokaz o kupovini i garanciji, ukoliko postoji) proizvod će se dati na veštačenje nadležnoj ustanovi ili ovlašćenom sudskom veštaku.

U slučaju da kupac nije zadovoljan načinom na koji je rešena njegova reklamacija, može pokrenuti vansudski ili sudski postupak vezan za dalje ostvarivanje svojih potrošačkih prava. Kupac može pokušati da spor reši vansudskim putem posredstvom jednog od tela nadležnog za alternativno rešavanje potrošačkih sporova koja su nadležna za takve sporove u Republici Srbiji. Spisak nadležnih tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova se može naći na internet prezentaciji Ministarstva nadležnog za trgovinu i dostupan je na sledećem linku:

IV. Ispunjenje Ugovora i odgovornost za materijalne nedostatke

KEUNE je dužan da kupcu ispuni Ugovor u skladu sa odredbama Ugovora, te primenom odredbi Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima.

KEUNE odgovara za materijalne nedostatke svojih proizvoda koji se prodaju putem KEUNE Web shop-a. U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu, KEUNE odgovara za iste u skladu sa važećim odredbama Zakona o obligacionim odnosima, te Zakona o zaštiti potrošača.

Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi pre isteka roka od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, a prodavac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove veštačenja snosiće prodavac, a konačno ih snosi prodavac ili kupac, u zavisnosti od ishoda veštačenja.

Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon isteka roka od šest meseci , ali ne kasnije od dve godine od dana prelaska rizika na kupca, troškove veštačenja snosiće kupac, a konačno ih snosi prodavac ili kupac, u zavisnosti od ishoda veštačenja.

Nedostatak na proizvodu, kada je to nužno, dokazuje se veštačenjem od strane ovlašćenih ustanova ili uz pomoć ovlašćenog sudskog veštaka.

V. Cene proizvoda

Cene svih proizvoda na KEUNE Web shop-u izražene su u dinarima („RSD“) i uključuju porez na dodatu vrednost prema primenljivoj stopi.

Cene proizvoda su podložne promenama sve do trenutka izvršenja porudžbine od strane kupca.

Cena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cenu proizvoda. Ukoliko cena kupljenih proizvoda iznosi preko 12.000,00rsd sa uračunatim PDV-om, dostava će se biti besplatna.

VI. Način i postupak plaćanja

Plaćanje cene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sledećih načina:

Plaćanje pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća celokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

VII. Dostava

Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Srbije.

Nakon što KEUNE evidentira porudžbinu (najkasnije u roku od 24 sata od porudžbine proizvoda od strane kupca što se primenjuje isključivo ukoliko takav rok ističe u toku radnog dana u Republici Srbiji, te se ne odnosi na neradne dane i praznike) kupcu će proizvodi biti isporučeni u sledećim rokovima:

  • 24/48 sati za područje grada Beograda; i
  • Do 48 sati za ostalo područje teritorije Republike Srbije.

VIII. Trajanje Ugovora

Ugovor o prodaji KEUNE proizvoda koji je zaključen između KEUNE-a i kupca jeste jednokratan ugovor o prodaji na daljinu koji je izvršen kada KUENE isporuči kupcu naručeni proizvod, a kupac preuzme proizvod i plati cenu tog proizvoda, kao i trošak dostave, ako je primenjivo.

Ovi Uslovi prodaje su sastavni deo Ugovora o prodaji KEUNE proizvoda.

IX. Zaštita podataka o ličnosti prilikom kupovine

KEUNE se obavezuje da će štiti podatke o ličnosti kupaca na način kako je to opisano u KEUNE-ovom Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti koje je dostupno na www.keunesrbija.rs/obrada-podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

X. Izmena Uslova prodaje i stupanje na snagu

KEUNE ima pravo na izmenu ovih Uslova prodaje u bilo koje vreme.

Kupac podleže Uslovima prodaje koji su na snazi u trenutku u kom koristi KEUNE Web shop, odnosno izvrši porudžbinu.


Ovi Uslovi prodaje objavljeni su, stupaju na snagu i primenjuju se od dana 15.11.2023. godine.